Algemene leveringsvoorwaarden

ZEILMAKERIJ COVERWORKS B.V.
Gevestigd aan de Veerpolder 1D, 2361 KV Warmond, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71857494

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 6. Uitvoerings- en leveringstermijnen
Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
Artikel 8. Levering
Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht
Artikel 10. Technische eisen
Artikel 11. Conformiteit
Artikel 12. Garantie
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen
Artikel 15. Facturatie
Artikel 16. Betaling
Artikel 17. Aansprakelijkheid
Artikel 18. Overmacht
Artikel 19. Ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 20. Verjaringstermijn
Artikel 21. Toepasselijk recht, uitleg van de voorwaarden en forumkeuze

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 1. CoverWorks: de wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemenevoorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Product afneemt van CoverWorks en wederpartij bij deOvereenkomst met CoverWorks in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Product(en): de zaak of zaken die door CoverWorks in opdracht van de Opdrachtgever worden gefabriceerd en/of geleverd.
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen CoverWorks en de Opdrachtgever tot het fabriceren en/of leveren van Producten.
 5. Partijen: CoverWorks en Opdrachtgever gezamenlijk.
 6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeldvia een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarop CoverWorks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door CoverWorks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door CoverWorks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat CoverWorks onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met CoverWorks gesloten Overeenkomst.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met CoverWorks, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met CoverWorks in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door CoverWorks vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 7. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met CoverWorks gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en CoverWorks gesloten Overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 9. CoverWorks behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. CoverWorks zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes van CoverWorks zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordtaangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan CoverWorks opgegeven eisen,specificaties en andere gegevens waarop CoverWorks haar aanbieding baseert.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van CoverWorks binden CoverWorks niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CoverWorks niet tot het leveren van een gedeelte van de Producten of tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van CoverWorks zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normalewerktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders.
 7. Indien CoverWorks met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is CoverWorks niettemin gerechtigd tot verhogingvan de prijs indien CoverWorks kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet- voorzien omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met CoverWorks eerst dan tot stand nadat CoverWorks een opdrachtschriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist envolledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Indien Opdrachtgever mondeling akkoord gaat met de offerte en er mee instemt, of die indruk wekt, dat CoverWorkswerkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd en komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat CoverWorks begint met het verrichten van haar werkzaamheden. Dit
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden CoverWorks slechts, indien deze doorCoverWorks schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden,wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt door CoverWorks naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,uitgevoerd.
 2. CoverWorks bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. CoverWorks is gerechtigdbepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6. UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien voor de uitvoering of levering van (een gedeelte van) de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven is,dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijkovereengekomen.
 2. CoverWorks is niet aansprakelijk in het geval van voor de Opdrachtgever schadelijke gevolgen wegens overschrijding vanuitvoerings- of leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van CoverWorks.
 3. Indien CoverWorks gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor deuitvoering of levering, vangt de uitvoerings- of levertermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan CoverWorks heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijnen geldt niet dat CoverWorks na het verstrijken hiervan vanrechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij CoverWorks een termijnvan minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken datCoverWorks zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien CoverWorks binnen deze termijn niet alsnog conform de Overeenkomst uitvoert, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deOvereenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt CoverWorks de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van deuitvoering daardoor worden beïnvloed. CoverWorks zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben,licht CoverWorks de Opdrachtgever hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal CoverWorks daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvullingvan de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal CoverWorks proberen te trachten – voor zover mogelijk -vooraf een prijsopgave doen.
 5. CoverWorks zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandighedendie aan CoverWorks kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingenmiddels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

ARTIKEL 8. LEVERING

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek of bedrijf te Warmond. Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op het moment dat de zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. De van toepassing verklaarde Incoterms prevaleert in dat geval boven hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent levering en risico-overgang is bepaald.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Het is CoverWorks toegestaan de bestelde Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is CoverWorks bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 9. ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT

Alle Producten die door CoverWorks worden gemaakt, worden gemaakt volgens de specificaties van de Opdrachtgever. Producten worden bijvoorbeeld op verzoek van de Opdrachtgever in een bepaalde (niet standaard) maat of in een bepaalde kleur geleverd. De Producten en de Overeenkomst zijn derhalve van het herroepingsrecht uitgesloten.

ARTIKEL 10. TECHNISCHE EISEN

 1. Indien de geleverde Producten buiten Nederland worden gebruikt, is CoverWorks er niet verantwoordelijk voor dat deProducten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wet- of regelgeving van het land waar de Producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de Overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde informatie, gegevens en specificaties omtrent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaraan de Producten dienen te voldoen.
 2. Alle andere technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren Producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 11. CONFORMITEIT

 1. Indien door CoverWorks een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond ofverstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Afwijkingen in het geleverde Product, die binnen een redelijke marge vallen, waaronder eventuele kleurverschillen, dienen door de Opdrachtgever te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op ontbinding, schadevergoeding of vervanging.
 2. De door CoverWorks geleverde Producten mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde Producten, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven Opdrachtgever geen recht de gekochte Producten niet te aanvaarden, noch op ontbinding, schadevergoeding of vervanging.

ARTIKEL 12. GARANTIE

 1. CoverWorks garandeert dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurendeeen periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde Product(en) betrekking hebbende factuur.
 2. Indien een Product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Opdrachtgever recht op herstel van het Product. CoverWorks kan er voor kiezen om het Product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Opdrachtgeverheeft slechts recht op vervanging indien herstel van het Product niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van eventueel beschreven instructies. Onder onjuiste behandeling wordt in ieder geval verstaan:
  1. montage van de geleverde Producten, anders dan volgens de door CoverWorks geleverde voorschriften dan wel montagehandleiding;
  2. onvoldoende of niet-tijdig onderhoud van de Producten;
  3. onderhoud met niet door CoverWorks voorgeschreven onderhoudsmiddelen alsmede onderhoud en schoonmaak met (te) agressieve middelen of apparatuur;
  4. blootstelling aan te hoge temperaturen;
  5. bewerking van de Producten, waaronder het aanpassen van de vorm, afmetingen of het (laten) doen van aanpassingen.
 4. Indien de garantie een Product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door debetreffende producent voor dat Product wordt gegeven.
 5. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling,conform de factuur van CoverWorks, van de geleverde Producten heeft plaats gevonden.

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door CoverWorks geleverde Producten blijven het eigendom van CoverWorks totdat de Opdrachtgever alle navolgendeverplichtingen uit alle met CoverWorks gesloten Overeenkomsten is nagekomen, vorderingen ter zake de (kosten van)invordering van niet betaalde facturen daaronder mede begrepen.
 2. Door CoverWorks geleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kadervan een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige anderewijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CoverWorks dan wel aan een door haar aan tewijzen derde om, in alle gevallen waarin CoverWorks haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van CoverWorks zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht CoverWorks zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogtete stellen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houdentegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

ARTIKEL 14. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

 1. De Opdrachtgever dient de gekochte Producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbijdient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste Producten zijn geleverd;
  • of de afgeleverde Producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetovereengekomen;
  • of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen diegesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Indien de Opdrachtgever na ontvangst zichtbare gebreken of tekorten constateert, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 2dagen na levering schriftelijk aan CoverWorks te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na afleveringschriftelijk te melden aan CoverWorks.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de bestelde Productenbestaan.
 5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van CoverWorks aan CoverWorks worden geretourneerd.

ARTIKEL 15. FACTURATIE

 1. Bij opdrachten tot een factuurbedrag van € 10.000,- excl. BTW verlangt CoverWorks van Opdrachtgever een aanbetaling van50% van het totale factuurbedrag bij opdrachtverstrekking. Na levering van de Producten wordt vervolgens de resterende 50%in rekening gebracht.
 2. Bij opdrachten met een factuurbedrag hoger dan €10.000,- excl. BTW brengt CoverWorks de kosten als volgt aanOpdrachtgever in rekening: – 20% bij opdrachtverlening
  • 35% bij aanvang van de werkzaamheden die verband houden met de opdracht
  • 35% halverwege oplevering
  • 10% bij oplevering van de opdracht

ARTIKEL 16. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door CoverWorks aan te geven wijze in de valuta waarinis gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. CoverWorks is gerechtigd de facturen digitaal teverzenden.
 2. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadereingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is CoverWorks gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de levering uitte stellen.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% permaand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke CoverWorks maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door CoverWorks gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. In bovenstaande gevallen heeft CoverWorks voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn bezwaren aan CoverWorks kenbaar te maken. De betalingsverplichting blijft te allen tijde staan. Betaling mag dan ook niet worden opgeschort. Het eventueel teveel betaalde zal, eerst nadat daarvan sprake is gebleken, door middel van een creditfactuur worden verrekend.
 6. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft CoverWorks het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor het factuurbedrag.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van CoverWorks en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens CoverWorks onmiddellijk opeisbaar zijn.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van CoverWorks voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of gebreken indoor CoverWorks geleverde Producten is beperkt tot nakoming van de garantievoorwaarden zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden. Op het moment dat CoverWorks aan haar garantieverplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, kan CoverWorks niet tot enige (verdergaande) aansprakelijkheid of schadevergoeding worden aangesproken.
 2. De aansprakelijkheid van CoverWorks voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, lichamelijk letsel en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. CoverWorks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CoverWorks is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
 4. De aansprakelijkheid van CoverWorks is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van CoverWorks in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 5. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en CoverWorks aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van CoverWorks beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van CoverWorks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever CoverWorks onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en CoverWorks ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CoverWorks.

ARTIKEL 18. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentiewordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CoverWorks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CoverWorks niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in CoverWorks daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CoverWorks opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CoverWorks niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien CoverWorks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 19. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst tussen CoverWorks en een Opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan CoverWorks omstandigheden ter kennis komen die CoverWorks goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien CoverWorks de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In voormelde gevallen is CoverWorks bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CoverWorks schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan CoverWorks zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CoverWorks bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 20. VERJARINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen Opdrachtgever CoverWorks tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. De aansprakelijkheid van CoverWorks vervalt in ieder geval na ommekomst van 12 maanden na levering van de Producten waaruit de schade voortvloeit.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT, UITLEG VAN DE VOORWAARDEN EN FORUMKEUZE

 1. Op alle door CoverWorks gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud ofuitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekstdaarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaannaar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CoverWorks, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat CoverWorks met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.